เช้าวันนี้ เงินเข้า 3,000 บ. แล้ว

ทั่วไป

ผู้สูงอายุได้เฮ! 20 ก.ค.นี้ รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ (ณ เดือนพฤษภาคม 2563) และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเดือนละ 5,000 บาทและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วมีจำนวน 4,056,596 ราย ที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน #โควิด19 #เงินเยียวยา

เช็คเลย เข้าแล้ววันนี้ 3,000 บาท เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง https://www.m-society.go.th/home.php

สิ้นสุดการรอคอยแล้ว เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เข้าแล้ววันนี้ กรมบัญชีกลางจ่ายทีเดียว 3,000 บาท ให้กับเด็ก ผู้สูงวัย และผู้พิการ

Loading...

หลังจากเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า มีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง นี้ มีทั้งสิ้น 6,781,881 ราย โดยเป็นการจ่ายเงินเยียวยา โดยตรงรายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

มาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันนี้ (20 ก.ค.)

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การโอนเงินเข้าบัญชี ให้แก่ผู้มีสิทธิ จะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้น นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป
หลักเกณฑ์รับสิทธิ เยียวยา 3,000

1. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ การช่วยเหลือเยียวยา จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

2. เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงฯซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิอีก

ขณะข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ระบุไว้ว่า ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดนั้น กลุ่มเปราะบาง ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท จะต้องอยู่ใน กลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในงวดเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาด้วย ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับเงินในงวดดังกล่าว หรืออยู่ในขั้นตอน ของการลงทะเบียน ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้สูงวัย ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงิน เยียวยา 3,000 บาท แต่อย่างใด

เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จ่ายให้ 3 กลุ่ม

  1. เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย
  2. ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย
  3. คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

กลุ่ม เปราะบาง ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายของ พม. ที่ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีรายได้น้อย และอยู่ในครอบครัว ที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากภาวะว่างงาน ของสมาชิกครอบครัว
ช่องทางจ่าย เงินเยียวยา 3,000 บาท

ช่องทางที่ 1 กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรง ไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

ช่องทางที่ 2

กรมบัญชีกลาง โอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่รับเงินอุดหนุนรายเดือน เป็นเงินสดอยู่เดิม

ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

Loading...